ຍີນດີຕ້ອນຮັບສູ່ຫ້ອງກວດພະຍາດທົ່ວໄປ ດຣ ເກົ້າກື ໄຊເຫຼັງ

  ການຕິດຕາມສຸຂະພາບເປັນປະຈໍາ

  ການກວດພະຍາດ ແລະ ການປີ່ນປົວ ການເຈັບເປັນແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີສຸຂະພາບດີແລ້ວຈະມີອາຍຸຍືນຍາວ.

ນັດພົບທ່ານໝໍ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຫ່ວງໃຍສຸຂະພາບ-ໃສ່ໃຈໃຫ້ການບໍລິການດ້ວຍມາດຕະຖານເຕັກນິກການແພດທັນສະໄໝ:

ພວກເຮົາຫ່ວງໃຍສຸຂະພາບທ່ານ, ໃສ່ໃຈໃຫ້ການບໍລິການດ້ວຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກການແພດທັນສະໄໝທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ເປັນກັນເອງ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ຈະແຈ້ງທຸກຂັ້ນຕອນຈາການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງທ່ານຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນລະບົບເຊເວີີ່ຂອງພວກເຮົາຕະຫຼອດໄປ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຮູ້ປະຫວັດສຸຂະພາບຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາປະກອບມີ:

1) ຊັ່ງນໍ້າໜັກ

2) ແທກຄວາມດັນເລືອດ

3) ແທກກຳມະຈອນ

4) ແທກອຸນຫະພູມ

5) ແທກອົກຊີໃນເລືອດ

6) ຄິດໄລ່ນໍ້າໜັກມາດຕະຖານ

1) ພະຍາດຫູ, ຕາ, ດັງ ແລະ ຄໍ

2) ພະຍາດລະບົບຫາຍໃຈ

3) ພະຍາດລະບົບຫົວໃຈ ແລະ ເສັ້ນເລືອດ

4) ພະຍາດກະເພາະລຳໄສ້

5) ພະຍາດລະບົບທາງເດີນນໍ້າຍ່ຽວ

6) ພະຍາດຍີງ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ

7) ພະຍາດຜີວໜັງ ແລະ ການອັກເສບຕ່າງໆ

8) ພະຍາດຊືມເຊື້ອຕ່າງໆ

9) ການກະທົບຕ່າງໆ

1) ຜົ້ງທ້ອງເບີ່ງ : ຕັບ, ຖົງບີ, ມ້າມ, ປ້າງ, ໄຂ່ຫຼັງ

2) ທ້ອງນ້ອຍເບີ່ງ: ພົກຍ່ຽວ, ມົດລູກ ແລະ ຮັງໄຂ່

3) ເບີ່ງການຖືພາ

4) ເບີ່ງເຕົ້ານົມ

5) ເບີ່ງກ້ອນຕ່າງໆ

  1. ກວດຕຳລາເລືອດ
  2. ກວດໝວດເລືອດ
  3. ກວດເລືອດເຄມີ
 • a) ກວດທາດນໍ້າຕານ
 • b) ກວດທາດໄຂມັນລວມ
 • c) ກວດໄຂມັນໜ້ກ
 • d) ກວດທາດການຊີໃນເລືອດ
 • e) ກວດທາດອາຊິດຢູລິກ(ທາດປະດົງຂໍ່)
 • f) ກວດໜ້າທີ່ການຕັບ ແລະ ບີ
 • f) ກວດໜ້າທີ່ການຕັບ ແລະ ບີ
 • g) ກວດໜ້າທີ່ການໄຂ່ຫຼັງ
  4. ກວດເລືອດຊອກຫາເຊື້ອສະເພາະແບບໄວ
 • 1) ການຊືມເຊື້ອໃນກະເພາະ ແລະ ໃສ້ອ່ອນທ່ອນຕົ້ນ
 • 2) ອັກເສບຕັບບີ
 • 3) ພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ
 • 4) ພະຍາດໄຂ້ແມງແດງ
 • 5) ພະຍາດໄຂທໍລະພິດ
 • 6) ກວດຫາເຊື້ອຊີນຟີລິກ
 • 7) ກວດ HIV

  1) ກວດຖືພາ
  2) ກວດທາດໄຂ່ຂາວໃນນໍ້າຍ່ຽວ

  1) ສັກຢາ
  2) ດົມອົກຊີ
  3) ຮົມຢາ
  4) ລ້າງບາດ
  5) ຫຍິບບາດ
  6) ເຈາະລະບາຍຕ່າງໆ
  7) ສັກຢາກັນວໍ້ຈາກສັດກັດ
  8) ສັກຢາກັນບາດທະຍັກ(ເຕຕານົດ)ຈາກຖືກກະທົບ, ຖືກແທງ, ຢຽບຕະປູ...

  1) ໃນພະຍາດທີ່ບົ່ງມະຕິໄດ້
  2) ປີ່ນປົວຕາມອາການ

  1) ເລື່ອງພະຍາດ
  2) ເລື່ອງສຸຂະພາບ
  3) ແນະນຳທິດທາງກວດບົ່ງມະຕິພະຍາດ ແລະ ປີ່ນປົວ
  4) ໂພສະນາການໃນເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່

ທິມງານຂອງພວກເຮົາ:

ຫ້ອງກວດພະຍາດທົ່ວໄປມີທີມງານທີ່ສົມບູນແບບໄວ້ເພື່ອຮັບໃຊ້ບໍລິການທ່ານດັ່ງນີ້:

1. ມີທ່ານໝໍ ປີ່ນປົວທົ່ວໄປທີມີປະສົບການມາແລ້ວ15ປີ

2. ມີແພດເຕັກນິກການແພດວິເຄາະ

3. ມີພະຍາບານເຕັກນິກ

4. ມີພະຍາບານຜະດຸງຄັນຈອງນັດພົບທ່ານໝໍ

ຊື່ຂອງທ່ານ:
ອີເມວ: ເບີໂທ: ເລືອກເວລານັດໝາຍ: